Manja slova Veća slova RSS
mr Milica Dragićević, samostalna savjetnica II

Obavlja poslove iz djelokruga Kancelarije, u skladu sa opštim uputstvima rukovodioca Kancelarije, a naročito: prirema informacije i mišljenja, učestvuje u pripremi akata kojima Vlada usmjerava i usklađuje poslove organa državne uprave u vezi sa pitanjima razvoja NVO, sarađuje sa državnim organima u pripremi propisa i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj NVO, organizuje stalne koordinativne sastanke sa kontakt osobama zaduženim za saradnju sa NVO u organima državne uprave, kao i nosiocima i sunocima mjera iz Akcionog plana Strategije, priprema analize, prikuplja podatke o sprovođenju mjera koje se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj NVO, priprema izvještaje o napretku u realizaciji relevantnih akcionih planova i drugih dokumenata, priprema izvještaj o radu Kancelarije i smjernice za rješavanje strateški važnih pitanja, prikuplja podatke i dokumentaciju za rad Savjeta za razvoj NVO, učestvuje u organizaciji sastanaka i tijela u vezi sa razvojem NVO, obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Kancelarije.

Marija Janković, samostalna savjetnica III

Obavlja poslove iz djelokruga Kancelarije, u skladu sa detaljnim uputstvima rukovodioca Kancelarije, a naročito prikuplja i obrađuje podatke za izradu  izvještaja o radu Savjeta i Kancelarije, učestvuje u organizaciji  sastanaka i drugih skupova koje organizuje Kancelarija i Savjet, vodi potrebne evidencije i inicijalno prikuplja i obrađuje podatke bitne za saradnju organa državne uprave s NVO i razvoj NVO, vodi bazu/e podataka u skladu s odgovarajućim dokumentima, ažurira podatke na internet stranici Kancelarije i Savjeta, prati i prikuplja informacije o važnim aktivnostima, istraživanjima, skupovima i sl. NVO i srodnih institucija sa internet stranica i drugih izvora informisanja (kancelarija, ureda, direkcija, mreža, platformi i dr.), priprema izvještaje, evidenciju primjera dobre prakse međusektorske saradnje u regionu, obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Kancelarije.

mr Isidora Dabović, savjetnica III

Obavlja poslove iz djelokruga Kancelarije, u skladu sa detaljnim uputstvima neposrednog rukovodioca Kancelarije, a naročito: sarađuje na prikupljanju i obradi podataka u vezi sa programiranjem i implemetacijom EU podrške projektima i programima NVO, učestvuje u pripremi izvještaja o sprovođenju projekata i programa EU, prikuplja i sistematizuje podatke radi vođenja  evidencije o NVO u skladu sa posebnim programom-bazom podataka, priprema izvještaje, ušestvuje u pripremi tendera i tenderske dokumentacije, ažurira podatke na internet stranici Kancelarije u segmentu  vezanom za finansiranje, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Kancelarije.

Vera Sekulić, samostalna referentkinja - za dokumentaciju i statistiku


Obavlja administrativne poslove koji zahtijevaju stručnost i samostalnost u radu, a naročito: poslove prijema i otpreme pošte te vođenja evidencija; odgovara na telefonske pozive, distribuira, sređuje i čuva dokumentaciju i vodi odgovarajuće evidencije materijala i dokumenata za potrebe Kancelarije i Savjeta za razvoj nevladinih organizacija; uspostavlja odgovarajuću komunikaciju sa organizacijama, institucijama i pojedincima, obavlja poslove kontrole ispravnosti upisa riješenih predmeta i arhiviranja i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Kancelarije.