Manja slova Veća slova RSS

NADLEŽNOSTI

•praćenje sprovođenja strategije saradnje Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija i odgovarajucih akcionih planova i predlaganje poboljšanja, radi unapređivanja saradnje i komunikacije organa državne uprave i NVO;

•praćenje međunarodne pravne regulative koja tretira razvoj civilnog društva u pojedinim zemljama, te na osnovu komparativnih analiza predlaganje poboljšanja propisa u Crnoj Gori saglasno standardima utvrđenim u EU;

•praćenje relevantnih događanja u Evropi i svijetu u vezi sa radom, djelovanjem i odnosima NVO-a sa državnim institucijama, kao i modelima međusektorske saradnje;

•koordiniranje aktivnosti nadležnih organa u cilju poboljšanja normativnih pretpostavki za rad nevladinih organizacija;

•koordiniranje rada ministarstava i drugih državnih organa u vezi sa unapređenjem saradnje sa NVO i prikupljanje podataka o saradnji u toku godine, potpisanim memorandumima i njihovoj realizaciji, te finansijskoj podršci projektima NVO u izvještajnom periodu u pojedinim organima;

•obavljanje poslova kontinuirane edukacije i usavršavanja državnih službenika, posebno onih koji su zaduženi za saradnju s NVO;

•obavljanje administrativnih i stručnih poslova za Savjet za razvoj nevladinih organizacija;

•instaliranje i održavanje centralne baze podataka o NVO;

•redovno održavanje internet prezentacija Kancelarije;

•organizovanje skupova i prisustvovanje skupovima u zemlji i inostranstvu;

•uključivanje u regionalne aktivnosti i saradnja sa srodnim institucijama u zemljama regije i Evrope;

•programiranje i upravljavljanje fondovima EU namijenjenim NVO čije je sjedište u Crnoj Gori.