Manja slova Veća slova RSS

ZAKONODAVNI OKVIR ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

  Zakon o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 39/2011)

Zakon o nevladinim organizacijama SLCG br.39_2011.pdf

U godišnjem zakonu o budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva za projekte i programe, koje realizuju nevladine organizacije, u sljedećim oblastima od javnog interesa:

socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura, zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv bolesti zavisnosti, kao i druge oblasti od javnog interesa utvrđene posebnim zakonom.

  Zakon o igrama na sreću (Službeni list Crne Gore, broj 61/13)

Zakon_o_igrama_na_sreću.PDF

Dio prihoda od igara na sreću, koji pripadaju budžetu Crne Gore,u visini od 60%, koristi se za finansiranje planova i programa  organizacija koje se bave:

- socijalnom zaštitom i humanitarnom djelatnošću  (12%)

- problemima i zadovoljavanjem potreba lica s invaliditetima  (40%)

- razvojem sporta  (14%)

- kulturom i tehničkom kulturom  (12%)

- vaninstitucionalnim obrazovanjem i vaspitanjem djece i omladine   (10%)

- borbom protiv droge i svih oblika zavisnosti  (12%)

Sredstva  se koriste za finansiranje planova i programa nevladinih organizacija u visini od najmanje 75%.

  Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (Službeni list Crne Gore, broj 44/2010)

Uredba_o_kriterijumima_za_utvrđivanje_korisnika_i_načinu_ras.pdf

Uredba je donijeta na osnovu člana 15 Zakona o igrama na sreću. Istom je propisano da se:

-najmanje 75% od 60% prihoda od igara na sreću finansiraju planovi i programi NVO

-za programe i planove medijskog pluralizma koji se odnose na jednu od oblasti raspodijeliuje 10% prihoda (od 60%  prihoda od igara na sreću)

-za programe i planove ostalih neprofitnih organizacija i javnih ustanova koje obavljaju djelatnosti iz određenih oblasti raspodijeliuje 15% od 60%

-3% od 60% opredjeljuje se za rad Komisije

Kriterijumi za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću su sljedeći:

-društvena korisnost  (30%)

-kvalitet predloženog plana i programa (30%)

-kapacitet organizacije da realizuje plan i rpogram  (25%)

-budžet (15%)

 Konkurs se raspisuje najkasnije do kraja I kvartala tekuće godine.

  Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni list Crne Gore, broj 3/16)

Zakon_o_lokalnoj_samoupravi.PDF

U cilju afirmisanja otvorenog i demokratskog društva, organi lokalne samouprave sarađuju sa nevladinim organizacijama, između ostalog, finansiranjem projekata nevladinih organizacija od interesa za lokalno stanovništvo, pod uslovima i po postupku propisanim opštim aktom opštine.

  Zakon o manjinskim pravima i slobodama (Službeni list Crne Gore, broj 2/2011)

Zakon_o_manjinskim_pravima_i_slobodama.PDF

Na osnovu člana 36 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Skupština Crne Gore je, radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjina i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, osnovala Fond za očuvanje i zaštitu manjinskih prava Crne Gore.

Sredstva za rad Fonda obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore i iz drugih izvora i raspodjeljuju se u skladu sa proporcionalnim učešćem manjina u strukturi stanovništva.

  Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje i raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinksih prava

 Pravilnik o kriterijumima za vrijednovanje i raspodjelu sredstava Fonda.pdf

Raspodjela sredstava vrši se putem javnog konkursa. Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica, čije su djelatnosti i aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Sredstva Fonda se raspodjeljuju na osnovu sljedećih kriterijuma:

-doprinos koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnig, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta;

-kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade Crne Gore

-transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta

-kredibiliteta podnosioca projekta.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava raspisuje se najmanje dva puta u toku kalendarske godine.

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

•Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
•Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
•Nadležna tijela na nivou lokalnih samouprava
•Nadležna tijela organa državne uprave